Регионални генерални планове

Компонент 2 на Проекта за развитие на общинската инфраструктура предвижда изработването за първи път едновременно за цялата страна на 51 Регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация, покриващи цяла България, с изключение на град София.

Основната цел на плановете е планиране на развитието на ВиК инфраструктурата в краткосрочен и дългосрочен план и съответствие с Директивите на ЕС в тази област. Реализацията включва оценка на водоснабдителните и канализационни системи, определяне на инвестиционните нужди, както и предложения за най-подходящите технически опции, икономически приемливи и достъпни възможности за развитие на ВиК системите до 2035 година. Ще се извърши и анализ на цената и качеството на предоставените ВиК услуги и прогноза за развитието й с цел удовлетворяване на потребителите, намаляване на загубите на вода и осигуряване на добро качество на услугата при социална поносимост на цената.

Работата по изработването на Регионалните генерални планове стартира през месец декември 2011 година с подписването на договори за изготвянето им с три консултанта:

  • Консорциумът ДЗЗД "Ежис Инфраструктура България" изготви плановете за обособени територии в областите: Бургас, Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Сливен, Ямбол и Стара Загора;
  • Консорциум с лидер „Сюрека“, Франция и партньори „ЕсЦЕ“, „Аркадия Инженеринг“ ООД, България и „Хидропроект София“ ООД, България изготви плановете за обособени територии в областите: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра, Кърджали, Хасково, Пазарджик, Пловдив и Смолян;
  • Консорциум с лидер „Нирас“, Дания и партньори "Нирас", България, „Рамбол“, Дания, “София Консултинг груп” и „ДиЕйчАй”, Чехия изготви плановете за обособени територии в областите: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, София, Перник, Кюстендил и Благоевград.

Изработката на регионалните генерални планове за водоснабдяване и канализация позволява:

  • дефинирането на краткосрочна, средносрочна и дългосрочна инвестиционни програми, които да бъдат финансирани от европейски грантови схеми;
  • ефективно използване и управление на ресурсите;
  • изграждане на капацитет за подготовка на проекти на регионално/местно ниво;
  • формиране на основа за водни проекти с грижа за околната среда.


Компонентът за Регионалните генерални планове за ВиК е завършен успешно на 8-ми март 2014 година.

Рег. генерални планове

Регионалните генерални планове за ВиК ще определят приоритети за развитието на отрасъла и необходимите инвестиции за постигане на съответствие с директивите на ЕС.

Контакти

София 1202
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19

Телефон: +359 2 9405291 
Факс: +359 2 9872517