Околна среда

Реализацията на "Проекта за развитие на общинската инфраструктура" изисква изготвянето от правителството на България на следните документи преди оценяването на проекта: 
1. Екологична рамка на проекта за всички предложени подпроекти;
2. Доклад за всеобхватен екологичен анализ, включващ накратко оценка на екологичното състояние на обектите и оценка на възможните въздействия върху околната среда, свързани със завършването и експлоатацията на предложените три язовирни обекта; 
3. Планове за управление на околната среда за инвестиране в рехабилитация на водоразпределителните мрежи, в които ще се уточнят договорните клаузи за строителни работи, свързани с прилагане на техническите стандарти и други изисквания, имащи отношение към етапа на строителството.
 
Предпазните политики и процедури на Световната банка, приложими за предлагания проект, са в унисон с българските изисквания за безопасност на язовирите. При проектирането, строителството и експлоатацията на язовирите ще се спазва българското законодателство и политиката на Банката, която за конкретните обекти се регламентира от следните предпазни политики:

OP/BP 4.37 - Безопасност на язовирите.
OP/BP 4.04 Естествени местообитания
ОР/ВР 4.01 Екологича оценка
OP/BP 7.50 Проекти за Международни водни пътища – където се засягат такива.
ОР/ВР 4.36  Горско стопанство
OP/BP 4.11 Културно наследство - в градове с исторически и/ или археологически обекти.

Предпазните процедури трябва да гарантират, че дейностите по проекта са в съответствие с националното законодателство по околна среда, както и с политиката на Световната банка в тази област, така че всички възможни въздействия да бъдат взети предвид и да се управляват чрез прилагане на съответните ръководства и мониторинг.

Компонентите на околната среда, засягащи се от бъдещите строителни дейности са съществено променени и вече засегнати от по-ранните строителни работи и други антропогенни влияния. Въпреки това оценките за въздействие върху околната среда за съоръженията заключават, че няма да бъдат неблагоприятно засегнати критични хабитати или застрашени видове.
Плановете за управление на околната среда гарантират адекватни мерки за смекчаване на отрицателните въздействия.

 

При завършването на язовирите ще се спазват разпоредбите на добрите строителни практики:

  • възстановяване на площадките след завършване на строителството;
  • опазване на околната среда и мониторинг по време на работа;
  • съответствие с рамковите директиви за водите на ЕС и българското законодателство;

Категорията на оценката на околната среда за всички подпроекти, свързани с инвестициите в изграждането и рехабилитацията на язовири (Компонент 3) ще бъде потвърдена по време на изпълнението на проекта след финализирането на всички технически детайли (проучвания за приложимост, детайлен дизайн).

Рег. генерални планове

Регионалните генерални планове за ВиК ще определят приоритети за развитието на отрасъла и необходимите инвестиции за постигане на съответствие с директивите на ЕС.

Контакти

София 1202
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19

Телефон: +359 2 9405291 
Факс: +359 2 9872517