Язовир - Нейковци

Язовир „Нейковци” се намира в долината на река Нейковска, над квартал „Нейковци” на град Плачковци и на около 7,5 км южно от град Трявна.

Строителството му е започнало през 1978 година, но е прекъсвано няколко пъти, като окончателно е спряно през 2001 година. Съоръжението включва: язовирна стена, отбивна галерия, цилиндрична водовземна кула, основен изпускател, инжекционна галерия, челен преливник на левия скат, две събирателни деривации с 4 водохващания и пречиствателна станция за питейни води.

nejkovci

Язовирната стена е каменнонасипна с асфалтобетонова диафрагма и е изградена до височина около 16 м, което е около 30% от заложеното в проекта.

В рамките на „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ ще бъдат осъществени оглед и обследване на строителните площадки и изпълнените съоръжения и ще бъдат изготвени идеен и технически проект.

 

 

Рег. генерални планове

Регионалните генерални планове за ВиК ще определят приоритети за развитието на отрасъла и необходимите инвестиции за постигане на съответствие с директивите на ЕС.

Контакти

София 1202
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19

Телефон: +359 2 9405291 
Факс: +359 2 9872517