Безопасност

Процедурите, предвидени в българското законодателство за осигуряване на безопасността на язовирите, напълно отговарят на най-добрите международни практики в областта.

 За гарантиране на безопасността на предвидените за изграждане и рехабилитация язовири в рамките на "Проекта за развитие на общинската инфраструктура" независима група от експерти извършва преглед на проектирането и изпълнението на дейностите по завършване и рехабилитация на язовирите.


Тя ще следи за съответствието на практиките по отношение на безопасността с политиките на Република България и на Световната банка. Групата се състои от трима български експерти. Те  осъществяват посещения на обектите, преглед на наличните документи и правят коментари на техническите задания за консултантите за подготовка на предпроектни оценки и работни проекти за всеки един от язовирите „Пловдивци“, „Луда Яна“, „Нейковци“ и „Студена“.

 

 

 

Рег. генерални планове

Регионалните генерални планове за ВиК ще определят приоритети за развитието на отрасъла и необходимите инвестиции за постигане на съответствие с директивите на ЕС.

Контакти

София 1202
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19

Телефон: +359 2 9405291 
Факс: +359 2 9872517