Подробни устройствени планове

За изграждането на язовирите „Пловдивци”, „Луда Яна” и „Нейковци” са изработени подробни устройствени планове съгласно Закона за устройство на територията.

Процесът по изготвянето на плановете включва:

  • Проучване собствеността на терените и документите за собственост;
  • Осигуряване на данни относно предназначението на обекта;
  • Проучване на ситуацията на обекта;
  • Съвместяване на проектната площ на обекта с картите на възстановената собственост /КВС/;
  • Проучване необходимостта от извършване на отчуждения и изготвяне на отчуждителна преписка;
  • Изготвяне на необходимите баланси на земеделските земи по вид собственост, начин на трайно ползване и категория;
  • Изработване на регистър на координатите на обекта;
  • Изработване на парцеларен план.


За трите язовира са изготвени парцеларни планове, разгледани и одобрени от съответния общински експертен съвет. Парцеларните планове са обявени на заинтересованите страни и съгласно законовите изисквания и в 30-дневния срок не са постъпили възражения, предложения и искания. Проведени са и обществени обсъждания.

Извършени са необходимите съгласувателни процедури със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества, имащи отношение по съгласуването на парцеларните планове.

Рег. генерални планове

Регионалните генерални планове за ВиК ще определят приоритети за развитието на отрасъла и необходимите инвестиции за постигане на съответствие с директивите на ЕС.

Контакти

София 1202
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19

Телефон: +359 2 9405291 
Факс: +359 2 9872517