Търгове

Сключването на договори за стоки и услуги в рамките на "Проект за развитие на общинската инфраструктура" се осъществява при пълна прозрачност, следвайки най-добрите практики на Световната банка. 
 
Доставчик на стоки/изпълнител на услуги се избира след провеждане на международен или национален конкурентен търг за всички поръчки над 75 000 Евро. Договорите с еквивалент от 1 500 000 евро или повече, както и първите два договора, независимо от тяхната стойност, са предмет на предварителен преглед от страна на Световната банка. Предквалификация се изисква за строителни работи, оценени на или повече от 7 500 000 Евро. При търговете няма да се прилага клауза за предпочитание към местните стоки и услуги. 
Консултантските услуги ще бъдат възлагани въз основа на последната версия на Насоките за подбор и наемане на консултанти от заемополучатели на Световната банка. 
 

За всеки търг Министерството на регионалното развитие и благоустройството назначава със специална заповед на ресорния заместник-министър Тръжна комисия в състав от 3 до 7 членове. Комисията извършва оценка на представените в търга оферти според техническите и квалификационни критерии в тръжните документи и препоръчва изпълнител за подписване на договор.
Поканата за търг или поканата за изразяване на интерес се публикува в поне един национален вестник с основно обръщение, както и на уебсайта на МРРБ, съгласно правилата на Световната банка. Офертите се отварят публично на предварително указано място в МРРБ. За всички тръжни процедури, тръжната документация и техническите спецификации се подготвят от Звено за изпълнение на проекта (ЗИП) с подкрепата на консултантите.
За участниците в търговете се поддържа необходимата информация, като критериите за допустимост, основата за търга, език и валута на офертите, обща валидност за целите на оценяването, изисквания за сигурност към офертите, квалификационни критерии и др. Съществуват и изисквания за осигуряване на ефективно време за получаването на тръжната документация и подготовката на офертите от участниците – поне 6 седмици за международните и поне 1 месец за националните тръжни процедури.
Всички подадени оферти се вписват в регистър.

Единствено Тръжната комисия има правото да отваря офертите. По време на процедурата се води протокол и се изпраща на Световната банка след отварянето на офертите, което се провежда публично - тоест участниците в търга могат да присъстват. Оценката им става веднага след отварянето.
Тръжната комисия подготвя доклад за оценката, който съдържа като минимум следната информация:
- Пълно описание на оценителния процес;
- Причини за отхвърляне на оферта;
- Начин на прилагане на оценителските критерии;
- Метод за верифициране на квалификацията на победителя.
ЗИП има задължението да поддържа досие за всеки елемент от търговете по проекта с писмено описание на процеса на вземане на решения и обосновка за тях.

Договор се възлага в рамките на срока на валидност на офертите на участника, предложил оферта, която (а) е в пълно съответствие с изискванията на тръжната документация и (б) е с най-ниската стойност. Договорът със спечелилия участник се подписва след получаване на необходимата гаранция за изпълнение.
Договорите са със серийни номера, вписвани в регистър, който се използва за мониторинг на напредъка по действащите договори.
В рамките на две седмици след подписване на договора ЗИП публикува в UN Development Business online и dgMarket резултатите от търга и броя на лотовете заедно със следната информация: (а) името на всеки кандидат, подал оферта; (б) стойности на офертите, както са прочетени при публичното им отваряне; (в) име и цена на всяка оценена оферта (г) имената на кандидатите с отхвърлени предложения и обяснение за отхвърлянето, както и (д) името на победителя, предложена цена, срок за доставка и кратко описание на обхвата на договора.

Рег. генерални планове

Регионалните генерални планове за ВиК ще определят приоритети за развитието на отрасъла и необходимите инвестиции за постигане на съответствие с директивите на ЕС.

Контакти

София 1202
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19

Телефон: +359 2 9405291 
Факс: +359 2 9872517