Мониторинг

Мониторингът на изпълнението на „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ се осъществява от Звеното за изпълнение на проекта, което подготвя периодични доклади за реализирането на целите на проекта.

Мониторингът включва прякото наблюдение на строителните работи, реализираните консултантски услуги, финансите и наблюдение на показателите за целия жизнен цикъл на проекта. Резултатите от проекта се оценяват чрез различни качествени методи и количествени показатели.

Рамката за резултати и мониторингът дефинират междинни и крайни резултати по проекта. МРРБ работи за своевременното постигане на тези резултати съвместно със Световната банка.
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, съвместно със Световната банка осъществява редовен преглед на напредъка по изпълнението на целите на проекта и общите резултати от проекта в сравнение с индикаторите за резултати, които получиха положителна оценка..

При завършването на проекта Световната банка ще подготви Доклад за приключване на изпълнението на проекта. Докладът ще оцени (а) степента, до която проектът е изпълнил своята цел за развитие и резултатите, съгласно проектната документация; (б) други съществени резултати и въздействия; (в) перспективите за устойчивост на проекта, както и (г) работата на Банката и Кредитополучателя, включително изпълнението на съответните защитни мерки и политики за дейността на Банката.

Рег. генерални планове

Регионалните генерални планове за ВиК ще определят приоритети за развитието на отрасъла и необходимите инвестиции за постигане на съответствие с директивите на ЕС.

Контакти

София 1202
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19

Телефон: +359 2 9405291 
Факс: +359 2 9872517