Търгове

Сключването на договори за стоки и услуги в рамките на "Проект за развитие на общинската инфраструктура" се осъществява при пълна прозрачност, следвайки най-добрите практики на Световната банка. 
 

Прочети още: Търгове

Мониторинг

Мониторингът на изпълнението на „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ се осъществява от Звеното за изпълнение на проекта, което подготвя периодични доклади за реализирането на целите на проекта.

Прочети още: Мониторинг

Безопасност

Процедурите, предвидени в българското законодателство за осигуряване на безопасността на язовирите, напълно отговарят на най-добрите международни практики в областта.

Прочети още: Безопасност

Подробни устройствени планове

За изграждането на язовирите „Пловдивци”, „Луда Яна” и „Нейковци” са изработени подробни устройствени планове съгласно Закона за устройство на територията.

Прочети още: Подробни устройствени планове

Околна среда

Реализацията на "Проекта за развитие на общинската инфраструктура" изисква изготвянето от правителството на България на следните документи преди оценяването на проекта: 
1. Екологична рамка на проекта за всички предложени подпроекти;

Прочети още: Околна среда

Рег. генерални планове

Регионалните генерални планове за ВиК ще определят приоритети за развитието на отрасъла и необходимите инвестиции за постигане на съответствие с директивите на ЕС.

Контакти

София 1202
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19

Телефон: +359 2 9405291 
Факс: +359 2 9872517