Управление на проекта

Управляващ орган на Проекта за развитие на общинската инфраструктура е Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Специално създаденото Звено за изпълнение на проекта (ЗИП) в МРРБ осъществява управлението и на трите компонента. Ръководител на проекта е инж. Иванка Виденова.

Избраният след проведен конкурс по правилата на Световната банка консултант за подпомагане на изпълнението на проекта е обединението „ХидроСкан-Инфрапроект-Хидрогео”.

Водещ партньор в консорциума е „Инфрапроект консулт” ЕООД. Компанията е консултант на множество енергийни и инфраструктурни проекти с българско и международно финансиране.

„ХидроСкан” е белгийска компания, предоставяща независими консултации и услуги в планирането и управлението на водоснабдяването и канализацията и интегрираното водно управление.

„Хидрогеокомплект” ЕООД е специализирана в проучване и проектиране на хидротехнически проекти за язовирни стени и съоръжения, водоснабдителни и напоителни системи и проекти от областта на инженерната инфраструктура и ВЕЦ.

Консултантът е ангажиран в наблюдението и координирането на всички договори по проекта, за да осигури своевременно изпълнение и добро качество на услугите и строителните работи, финансирани по проекта, чрез предоставяне на инжеенерна, правна и икономическа експертиза през цялото време на изпълнение на проекта.

Рег. генерални планове

Регионалните генерални планове за ВиК ще определят приоритети за развитието на отрасъла и необходимите инвестиции за постигане на съответствие с директивите на ЕС.

Контакти

София 1202
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19

Телефон: +359 2 9405291 
Факс: +359 2 9872517