Цели

Основната цел на "Проект за развитие на общинската инфраструктура" е подобряване на сигурността и качеството на водоснабдителните и канализационните услуги в България и на капацитета за планиране на инвестициите във водния сектор.

Отделните компоненти на проекта имат специфични цели.

По компонент 1 целта е да предостави необходимата подкрепа за успешното изпълнение на проекта и постигане на планираните резултати.

По компонент 2 целта е да се определят приоритети за развитие на ВиК системи и да  се идентифицират приоритетни инвестиции за осигуряване на надеждно водоподаване и високо качество на ВиК услугите, които ще помогнат на България да отговори на изискванията на европейските директиви в отрасъла.

По компонент 3 завършването на язовирите „Пловдивци” и „Луда Яна” и рехабилитацията на язовир „Студена” и ПСПВ "Студена" ще повиши качеството, надеждността и сигурността на водоснабдяването в голяма част от територията на страната.

Целите на проекта са в съответствие с една от основните насоки на Националната стратегия по околна среда (2005-2014) да се осигури вода с добро качество и достатъчно количество за задоволяване на всички нужди.

Рег. генерални планове

Регионалните генерални планове за ВиК ще определят приоритети за развитието на отрасъла и необходимите инвестиции за постигане на съответствие с директивите на ЕС.

Контакти

София 1202
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19

Телефон: +359 2 9405291 
Факс: +359 2 9872517