Информация за проекта

Дейностите по проекта се финансират чрез Заемно споразумение “Проект за развите на общинската инфраструктура“ между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Световната банка) и държавния бюджет. Управлението на проекта се реализира от Министерство на регионалното развитие и благоустройството чрез Звеното за изпълнение на проекта.

Проектът включва следните три компонента:

Компонент 1: Подпомагане изпълнението на проекта.

Компонент 2: Изготвяне на 51 Регионални Генерални Планове за водоснабдяване и канализация, покриващи цяла България, с изключение на град София.

Компонент 3: Предоставяне на стоки и услуги, свързани със завършването и рехабилитация на язовири: (i) завършване на язовир „Луда Яна”, включително свързаната с него пречиствателна станция за питейни води; (ii) завършване на язовир „Пловдивци”, включително свързаната с него пречиствателна станция за питейни води; (iii) рехабилитация на язовир „Студена”; (iv) рехабилитация на пречиствателната станция за питейни води Студена.

Дългосрочната цел на проекта е да осигури постоянно и качествено водоснабдяване и да подобри предоставяните канализационни услуги в страната. Изпълнението му ще помогне на България да отговори на изискванията на европейските директиви в областта.

Стойността на Заемното споразумение е 87 449 375 евро, 80% от които са предоставен на Република България заем от Международната банка за възстановяване и развитие (Световната банка), а останалите 20% са от държавния бюджет. Заемното споразумение е сключено през 2010 година и има три изменения, които определят настоящия му обхват и краен срок, според който  Заемното споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ изтича на 31 декември 2019 година.

Основната цел на "Проект за развитие на общинската инфраструктура" е подобряване на сигурността и качеството на водоснабдителните и канализационните услуги в България и на капацитета за планиране на инвестициите във водния сектор.

Прочети още: Цели

Управляващ орган на Проекта за развитие на общинската инфраструктура е Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Специално създаденото Звено за изпълнение на проекта (ЗИП) в МРРБ осъществява управлението и на трите компонента. Ръководител на проекта е инж. Иванка Виденова.

Прочети още: Управление на проекта

Рег. генерални планове

Регионалните генерални планове за ВиК ще определят приоритети за развитието на отрасъла и необходимите инвестиции за постигане на съответствие с директивите на ЕС.

Контакти

София 1202
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19

Телефон: +359 2 9405291 
Факс: +359 2 9872517