Язовир – Студена

Язовир „Студена” е разположен в долината на река Струма, на около 0,5 км над село Студена и на около 15 км от град Перник, област София.

Изграден е в периода 1953-1955 година основно с цел регулиране на водите на река Струма и притоците й река Мътница и река Кладница, за промишлено и питейно водоснабдяване в района на град Перник, за енергодобив и защита на обработваемите земи от наводнения. Язовирът регулира водите от собствен водосбор, както и допълнителни води чрез събирателните канали „Владайски” и „Палакарийски”.

studena

Схемата на язовир „Студена” включва: бетонна язовирна стена с челен преливник и енергогасител, водовземна кула, напорен тръбопровод, водно-електрическа централа, деривационен канал след ВЕЦ. Обемът му е 25,2 млн. m3.

Във връзка с рехабилитацията на язовира в рамките на Проект за развитие на общинската инфраструктура по Компонент 1 е сключен договор с фирма "СВЕКОЕНЕРГОПРОЕКТ" ЕАД за проучване и проектиране на яз. "Студена", включващ авторски надзор по време на строителството и изготвянето на работни чертежи и детайли. Въз основа на изготвеното техническо задание за проектиране проектантът е извършил обследване на язовирната стена и съоръженията и е представил идеен проект за извършване рехабилитацията на хидровъзела.
Обследването показва, че състоянието на язовирната стена е стабилно, но в следствие на повече от 60-годишната експлоатация на съоръжението без ремонти е установена нуждата от рехабилитация. Хидромеханичното оборудване на яз.”Студена е амортизирано и остаряло технически. В по-добро експлоатационно състояние са таблите на преливника и регулиращите затвори на основните изпускатели.
Язовир „Студена” не разполага със система за електронна обработка и съхранение на данни от Контролно-измервателната система.

Извършени са следните видове дейности:
• преоценка на хидроложката безопасност на база на актуализираните данни;
• оценка на сеизмичната безопасност на язовира и спомагателните съоръжения;
• пълни конструктивни обследвания и проучвания;
• инженерно-геоложки проучвания на основата и инжекционната завеса.
В изготвения идеен проект са дадени решения относно:
• рехабилитация на язовирната стена;
• ремонт на инжекционната завеса;
• ремонт и възстановяване на дренажните сондажи;
• ремонт на напорния водопровод и основния изпускател;
• ремонт и подмяна на хидромеханичното оборудване на водовземната кула и основния изпускател;
• схема за временно водоснабдяване на гр. Перник и региона по време на извършването на рехабилитационните работи.

След проведен търг по правилата на Световната банка изпълнението на строително-монтажните работи е възложено на Консорциум „Хидроконструкция-ХБМ-Карпи“. Строителният надзор и функцията на Инженер по ФИДИК са възложени на ДЗЗД „ММЛ-ТК“.

 

 

Рег. генерални планове

Регионалните генерални планове за ВиК ще определят приоритети за развитието на отрасъла и необходимите инвестиции за постигане на съответствие с директивите на ЕС.

Контакти

София 1202
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19

Телефон: +359 2 9405291 
Факс: +359 2 9872517