Язовир - Пловдивци

Язовир „Пловдивци” е разположен в южната част на Родопите, област Смолян, близо до границата с Гърция, на 14 км от град Рудозем.

Първоначалното проучване и проектиране са извършени през периода 1980-1985 година. Проектът се състои от: язовирна стена, отбивен яз (включен в тялото на стената), водовземна кула с шахтов преливник и основен изпускател, отбивна галерия и пречиствателна станция за питейни води. Язовирната стена е каменнонасипна с асфалтобетонова диафрагма и двуредна инжекционна завеса с дълбочина 35 метра.

plovdivci

Към момента стената е изградена на височина около 20 метра (около 38% от планираната височина). Язовирът е разположен на река Искрец.

Строителството на язовира, планиран с общ обем на завирената вода 2,45 млн. m3, започва през 2000 година. През 2001 година изграждането му е прекъснато.

Във връзка със завършването на язовира в рамките на „Проект за развитие на общинската инфраструктура“по Компонент 1 е сключен договор с фирма "СВЕКОЕНЕРГОПРОЕКТ" ЕАД за проучване и проектиране на яз. "Пловдивци" и ПСПВ, включващ авторски надзор по време на строителството и изготвяне на работни чертежи и детайли. Въз основа на изготвеното техническо задание за проектиране проектантът е извършил обследване на строителните площадки и изпълнените съоръжения и е представил идеен и технически проект за завършване изграждането на хидровъзела.
След проведен търг по правилата на Световната банка изпълнението на строително-монтажните работи е възложено на Консорциум „Пловдивци“. Строителният надзор и функцията на Инженер по ФИДИК са възложени на ДЗЗД "ФИХТНЕР-РУТЕКС“

С оглед на изпълнението на заложените в проекта цели е необходимо извършването на следните видове дейности:
• по язовирната стена: каменен насип, асфалтобетонова диафрагма, изграждане на Контролно-измервателна система и траншеен преливник;
• изграждане на пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ);
• монтажни работи по водовземната кула, основния изпускател и ПСПВ;
• възстановяване на нарушени терени при строителството.

Разрешението за строеж е с изх. номер РзС - 15 от 04.06.2014г., издадено от Министерство на инвестиционното проектиране.

В момента водоснабдяването на селищата в община Рудозем, град Мадан и община Мадан се осъществява от 67 водоизточника - водохващания от повърхностни води и язовири. Те са с непостоянен дебит и в пряка връзка с повърхностния отток - в лятното маловодие дебитът рязко спада, а през пролетното и есенното пълноводие качеството на водите се влошава. Подаваната вода от язовира ще се пречиства с ПСПВ преди да бъде доставена до консуматорите.

Изграждането на язовир „Пловдивци” ще осигури качествено и надеждно водоснабдяване за населението в градовете Рудозем, Мадан, Средногорци и на около 35 селища в района на Смолян с около 40 000 жители.
Местоположението на язовира и прилежащите съоръжения са избрани с оглед осигуряване на устойчивото развитие на региона и обществения интерес.

 

 

Рег. генерални планове

Регионалните генерални планове за ВиК ще определят приоритети за развитието на отрасъла и необходимите инвестиции за постигане на съответствие с директивите на ЕС.

Контакти

София 1202
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19

Телефон: +359 2 9405291 
Факс: +359 2 9872517