Язовир – Луда Яна

Язовир „Луда Яна” се намира на около 2 км североизточно от гр. Панагюрище.

Строителството на язовира е започнало през 1986 година и е прекъснато през 2000 година. Обектът се състои от: язовирна стена, водовземна кула, отбивен тунел, основен изпускател, преливник, пречиствателна станция за питейни води.

luda-iana

Язовирната стена е проектирана като насипна. Тя е изградена до кота около 569,00. Водоплътният елемент е глинено ядро, фундирано върху стоманобетонова плоча, разположена над инжекционната галерия.

Във връзка със завършването на язовира в рамките на „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ по Компонент 1 е сключен договор за проучване и проектиране на яз. "Луда Яна" и ПСПВ, включващ авторски надзор по време на строителството и изготвяне на работни чертежи и детайли, с фирма "КАРАВОКИРИС и Партньори". Въз основа на изготвеното техническо задание за проектиране проектантът е извършил обследване на строителните площадки и изпълнените съоръжения и е представил идеен и технически проект за завършване изграждането на хидровъзела..

След проведен търг по правилата на Световната банка изпълнението на строително-монтажните работи е възложено на Консорциум „Щрабаг-Станилов“. Строителният надзор и функцията на Инженер по ФИДИК са възложени на „Консултантска инженерна група“ ООД. Разрешенията за строеж за всички подобекти са издадени.

С оглед изпълнението на заложените в проекта цели е необходимо извършването на следните основни видове строителни дейности:
• по стената: каменен насип, бронята върху водния откос, глиненото ядро, изграждане на Контролно-измервателната система;
• монтажни работи по водовземната кула и основния изпускател;
• изграждане на пречиствателна станция за питейни води.

Язовирът ще осигури нормално водоснабдяване на населени места в общините Панагюрище, Пазарджик и Стрелча. През периода на лятното маловодие се прилага режим на водоснабдяването, докато през сезоните на пълноводие качеството на водата е лошо. Към момента водата, довеждана от терасата на река Марица, идва от система с повече от 20-годишна експлоатация с 4 помпени станции. Техническата годност на съоръженията се поддържа с високи експлоатационни разходи и големи количества електроенергия.
Изграждането на язовир „Луда Яна” предлага разрешаване на проблема с осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването и драстичния режим на вода в последните години. Язовирът ще осигури качествено и надеждно водоснабдяване на гр. Панагюрище и селата Оборище, Поибрене, Попинци, Баня, Бъта, Левски, Елшица и още пет селища от общините Пазарджик и Стрелча. Съществува техническа възможност и за водоснабдяване на община Лесичово.

 

 

Рег. генерални планове

Регионалните генерални планове за ВиК ще определят приоритети за развитието на отрасъла и необходимите инвестиции за постигане на съответствие с директивите на ЕС.

Контакти

София 1202
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19

Телефон: +359 2 9405291 
Факс: +359 2 9872517