Язовир - Нейковци

Язовир „Нейковци” се намира в долината на река Нейковска, над квартал „Нейковци” на град Плачковци и на около 7,5 км южно от град Трявна.

Строителството му е започнало през 1978 година, но е прекъсвано няколко пъти, като окончателно е спряно през 2001 година. Съоръжението включва: язовирна стена, отбивна галерия, цилиндрична водовземна кула, основен изпускател, инжекционна галерия, челен преливник на левия скат, две събирателни деривации с 4 водохващания и пречиствателна станция за питейни води.

Прочети още: Язовир - Нейковци

Язовир - Пловдивци

Язовир „Пловдивци” е разположен в южната част на Родопите, област Смолян, близо до границата с Гърция, на 14 км от град Рудозем.

Първоначалното проучване и проектиране са извършени през периода 1980-1985 година. Проектът се състои от: язовирна стена, отбивен яз (включен в тялото на стената), водовземна кула с шахтов преливник и основен изпускател, отбивна галерия и пречиствателна станция за питейни води. Язовирната стена е каменнонасипна с асфалтобетонова диафрагма и двуредна инжекционна завеса с дълбочина 35 метра.

Прочети още: Язовир - Пловдивци

Язовир – Луда Яна

Язовир „Луда Яна” се намира на около 2 км североизточно от гр. Панагюрище.

Строителството на язовира е започнало през 1986 година и е прекъснато през 2000 година. Обектът се състои от: язовирна стена, водовземна кула, отбивен тунел, основен изпускател, преливник, пречиствателна станция за питейни води.

Прочети още: Язовир – Луда Яна

Язовир – Студена

Язовир „Студена” е разположен в долината на река Струма, на около 0,5 км над село Студена и на около 15 км от град Перник, област София.

Изграден е в периода 1953-1955 година основно с цел регулиране на водите на река Струма и притоците й река Мътница и река Кладница, за промишлено и питейно водоснабдяване в района на град Перник, за енергодобив и защита на обработваемите земи от наводнения. Язовирът регулира водите от собствен водосбор, както и допълнителни води чрез събирателните канали „Владайски” и „Палакарийски”.

Прочети още: Язовир – Студена

ПСПВ – Студена

Целта на ПСПВ Студена-Перник е да се осигури питейна вода за град Перник и околните селища, чрез третиране на водата от язовир Студена. Десетилетия на недостатъчни инвестиции,  ограничен технически и управленски капацитет са причина за лошите условия на структурите и механичното оборудване.

Прочети още: ПСПВ – Студена

Рег. генерални планове

Регионалните генерални планове за ВиК ще определят приоритети за развитието на отрасъла и необходимите инвестиции за постигане на съответствие с директивите на ЕС.

Контакти

София 1202
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19

Телефон: +359 2 9405291 
Факс: +359 2 9872517