Екип на Световната банка провери напредъка по изпълнението на „Проект за развитие на общинската инфраструктура“

Публикувана в: Мониторинг

Напредъкът на процедурите по получаване на разрешения за строеж на яз. Луда Яна, изготвянето на тръжните документи за рехабилитацията на пречиствателната станция за питейна вода Студена-Перник, както и цялостният напредък на "Проект за развитие на общинската инфраструктура" бяха обсъдени по време на мисия на Световната банка у нас в края на месец юни т.г.

По време на работното посещение на екипа на финансовата институция бе направен преглед на цялостното изпълнение на проекта. Особено внимание беше обърнато на удължаването на крайния срок за завършване на проекта, неговия график и бюджет, както и предизвикателствата за бъдещото му изпълнение. Отчетено беше, че проектът се изпълнява при спазване и изпълнение на изискванията на националното законодателство и на предпазните политики на Световната банка по отношение на безопасността на язовирите, отчуждителните процедури и опазването на околната среда.

Екипът на Световната банка посети язовирите „Пловдивци” и „Студена”. Освен експертите на финансовата институция, напредъка на дейностите по предвидените за изграждане и рехабилитация язовири оцениха на място и представители възложителя – Министерството на регионалното развитие и благоустройството, консултанта за подпомагане на изпълнението на проекта и фирмите, осъществяващи строителния надзор на двете хидросъоръжения.

В рамките на мисията бе проведена и регулярна среща за обсъждане напредъка на строителството на яз. „Пловдивци” и пречиствателна станция за питейна вода, по време на която беше установен значителен напредък в изграждането на съоръжението в съответствие с графика за изпълнението му. Изграждането на съоръжението е предвидено да приключи до юли 2017 година.

Прочетена 8388 пъти

Рег. генерални планове

Регионалните генерални планове за ВиК ще определят приоритети за развитието на отрасъла и необходимите инвестиции за постигане на съответствие с директивите на ЕС.

Контакти

София 1202
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19

Телефон: +359 2 9405291 
Факс: +359 2 9872517