На 12.06.2013 г. кметът на община Панагюрище, управителят на „В и К-П” ЕООД и представители на МРРБ посетиха строителната площадка на язовир Луда Яна и Пречиствателна станция за питейни води. Направен беше оглед на площадката, в това число на насипната язовирна стена и водовземната кула, като беше коментирано и актуалното им техническо състояние.

Регионалният генерален план на водоснабдяването и канализацията на обособената територия на „ВиК-П” ЕООД – Панагюрище беше представен на 12 юни в сградата на Община „Панагюрище” от представители на Министерството на регионалното развитие и г-н Лоран Фан, ръководител на Консултантския екип, на който е възложено изработването му. 

 

Предквалификация и оценка, представяне на оферта и оценка и изпълнение на договора бяха основните теми на семинар на тема "Участие в тръжни процедури за строителство за проекти, съфинансирани от Световна банка", провел се на 21 май 2013 година в Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Организатори на семинара са МРРБ и представителството на Световна банка за Република България.

 

Рег. генерални планове

Регионалните генерални планове за ВиК ще определят приоритети за развитието на отрасъла и необходимите инвестиции за постигане на съответствие с директивите на ЕС.

Контакти

София 1202
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19

Телефон: +359 2 9405291 
Факс: +359 2 9872517