Язовир - Нейковци (12)
Язовир - Нейковци
Язовир „Нейковци” се намира в долината на река Нейковска, над квартал „Нейковци” на град Плачковци и на около 7,5 км южно от град Трявна. 
 
Строителството му е започнало през 1978 година, но е прекъсвано няколко пъти, като окончателно е спряно през 2001 година. Съоръжението включва: язовирна стена, отбивна галерия, цилиндрична водовземна кула, основен изпускател, инжекционна галерия, челен преливник на левия скат, две събирателни деривации с 4 водохващания и пречиствателна станция за питейни води.

 

Number of images in category: 12
Category Viewed: 1851x
Язовир - Пловдивци (7)
Язовир - Пловдивци
Язовир „Пловдивци” е разположен в южната част на Родопите, област Смолян, близо до границата с Гърция, на 14 км от град Рудозем. 
 
Проучването и проектирането са извършени в периода 1980-1985 година. Проектът се състои от: язовирна стена, отбивен яз (включен в тялото на стената), водовземна кула с шахтов преливник и основен изпускател, отбивна галерия и пречиствателна станция за питейни води. 

 

Number of images in category: 7
Category Viewed: 1630x
Язовир - Луда Яна (15)
Язовир - Луда Яна
 
Язовир „Луда Яна” се намира на около 2 км североизточно от гр. Панагюрище.  
 
Строителството на язовира е започнало през 1986 година и е прекъснато през 2000 година. Обектът се състои от: язовирна стена, водовземна кула, отбивен тунел, основен изпускател, преливник, пречиствателна станция за питейни води.

 

Number of images in category: 15
Category Viewed: 1530x
Язовир - Студена (6)
Язовир - Студена
Язовир „Студена” е разположен в долината на река Струма, на около 0,5 км над село Студена и на около15 км от град Перник, област София. 
 
Изграден е в периода 1953-1955 година основно с цел регулиране на водите на река Струма и притоците й река Мътница и река Кладница, за промишлено и питейно водоснабдяване в района на град Перник, за енергодобив и защита на обработваемите земи от наводнения. Язовирът регулира водите от собствен водосбор, както и допълнителни води чрез събирателните канали „Владайски” и „Палакарийски”.
 

 

Number of images in category: 6
Category Viewed: 1626x

Рег. генерални планове

Регионалните генерални планове за ВиК ще определят приоритети за развитието на отрасъла и необходимите инвестиции за постигане на съответствие с директивите на ЕС.

Контакти

София 1202
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19

Телефон: +359 2 9405291 
Факс: +359 2 9872517