Решение № ЕО-23/2013г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "ВиК" ЕООД, гр. Видин

Решение № 176/14.08.2013

Публикувана в: Обяви

Решение № 176/14.08.2013 за поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение № ЕО – 18/26.06.2013 за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № ЕО-18/2013г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "Водоснабдяване - Дунав" ЕООД, гр. Разград.

Решение № ЕО-16/2013г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на ВиК "Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил.

Решение № ЕО-19/2013г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на Водоснабдяване и канализация "Увекс" ЕООД, гр. Сандански.

Решение № ЕО-17/2013г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "ВиК Дупница" ЕООД, гр. Дупница.

Изготвяне на анализи, становища , доклади, технически консултации, оценка на конструктивните решения и участие в технически експертни съвети в етап на проектиране за язовир „Пловдивци”, язовир „Студена” и язовир „Луда Яна” по проект „Развитие на общинската инфраструктура” в съответствие с Оперативна политика на Международна банка за възстановяване и развитие ОР 4.37 – Безопасност на язовирите“

 

Решение № ЕО-13/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на “ВиК Шумен”ЕООД- гр.Шумен.

Проучване и проектиране на път за транспортен достъп до земеделски земи и горски имоти извън пояс І на санитарно-охранителната зона на язовир "Пловдивци", Компонент 3: Предоставяне на стоки и услуги, свързани със завършването и рехабилитацията на язовири: завършване на язовир "Пловдивци", включително прилежащата пречиствателна станция за питейни води".

Решение № ЕО-9/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на “ВиК-Кресна” ЕООД- гр.Кресна

Рег. генерални планове

Регионалните генерални планове за ВиК ще определят приоритети за развитието на отрасъла и необходимите инвестиции за постигане на съответствие с директивите на ЕС.

Контакти

София 1202
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19

Телефон: +359 2 9405291 
Факс: +359 2 9872517