Министерство на регионалното развитие и благоустройството публикува на уебсайта си обявление за предстоящо отчуждаване на имоти и части от имоти - частна общинска собственост за обект "Язовир Луда Яна". 

Съобщение

Публикувана в: Обяви

В изпълнение на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост и във връзка с изпълнението на обект: „Язовир Луда Яна и пречиствателна станция за питейни води“, Министерството на регионалното развитие и благоустройството уведомява собствениците на имоти и части от имоти, подлежащи на отчуждаване, че обезщетенията, определени в Заповед № ДС-215/01.10.2014 г. на областния управител на област Пазарджик, влязла в сила на 29.12.2014 г. и в Решение № 663/ 19.12.2014 г. по адм. дело № 880 по описа за 2014 г. на Административен съд – Пазарджик, са внесени в търговска банка „Банка ДСК“ ЕАД, клон Пазарджик. Началната дата на изплащане на обезщетенията е 26.01.2015 г.

Обявление за започнала процедура по отчуждаване на имоти, засегнати от строителството на обект „Язовир „Луда Яна” и пречиствателна станция за питейни води“

Решение № ЕО-14/2014г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на В и К „Бяла“ ЕООД – Севлиево

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (приета с ПМС № 59 от 07.03.32003 г., обн. ДВ бр. 25/18.03.2003г., изм. и доп. ДВ бр. 94/30.11.2012 г.)

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
гр.София, ул.”Св. св. Кирил и Методий” № 17-19
СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

Искане за заявяване на интерес (Консултантски услуги)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Проект за развитие на общинската инфраструктура

Консултантски услуги

Покана за предварителен подбор
Строителство на яз. „Луда Яна” и пречиствателна станция за питейни води
Заем № 7834-BG
Идент. № на проекта P099895-II

Решение № ЕО-71/2013г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "В и К" ЕООД – Добрич

Решение № ЕО-70/2013г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената територия на "В и К" ЕАД – Бургас

Страница 1 от 5

Рег. генерални планове

Регионалните генерални планове за ВиК ще определят приоритети за развитието на отрасъла и необходимите инвестиции за постигане на съответствие с директивите на ЕС.

Контакти

София 1202
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19

Телефон: +359 2 9405291 
Факс: +359 2 9872517