Страница на Проект за развитие на общинската инфраструктура

Проект „Развитие на общинската инфраструктура” (ПРОИ) се реализира от Министерство на регионалното развитие чрез Звеното за изпълнение на проекта.

 

Проектът включва следните три компонента:

Компонент 1: Подпомагане изпълнението на проекта.

 

Компонент 2: Изготвяне на 51 Регионални Генерални Планове за водоснабдяване и канализация, покриващи цяла България, с изключение на град София.

 

Компонент 3: Предоставяне на стоки и услуги, свързани със завършването и рехабилитация на язовири: (i) завършване на язовир „Луда Яна”, включително свързаната с него пречиствателна станция за питейни води; (ii) завършване на язовир „Пловдивци”, включително свързаната с него пречиствателна станция за питейни води; (iii) рехабилитация на язовир „Студена”; (iv) рехабилитация на пречиствателната станция за питейни води Студена.

 


Дългосрочната цел на проекта е да осигури постоянно и качествено водоснабдяване и да подобри предоставяните канализационни услуги в страната. Изпълнението му ще помогне на България да отговори на изискванията на европейските директиви в областта.

Виж повече

 

Рег. генерални планове

Регионалните генерални планове за ВиК ще определят приоритети за развитието на отрасъла и необходимите инвестиции за постигане на съответствие с директивите на ЕС.

Контакти

София 1202
Ул." Кирил и Методий" № 17 - 19

Телефон: +359 2 9405291 
Факс: +359 2 9872517